Regulamin Bieg Bohaterów 2023

Regulamin
Zgodna na przetwarzanie wizerunku
Klauzula informacyjna

Bieg Bohaterów 2023 
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

I. Organizator

1. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Silesia Pro Active. Biuro fundacji mieści się na Stadionie Śląskim, Chorzów ul. Katowicka 10. Fundacja wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).

2. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Miastem Katowice, pod honorowym patronatem Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

II. Termin, miejsce i trasa biegu.

1. Bieg odbędzie się 2 maja 2023 roku, ze startu wspólnego w formie rywalizacji indywidualnej na czas.

2. Dystans biegu: 4,2 km
a) Miejsce startu: Katowice, Al. Wojciecha Korfantego przy Pomniku Powstań Śląskich
b) Meta biegu: Park Śląski w Chorzowie, plac Powstań Śląskich przed główną bramą ogrodu zoologicznego

3. Start zawodów nastąpi o godz. 17.30.

4. Trasa biegu poprowadzona jest ulicami miasta Katowice i alejkami Parku Śląskiego a szczegółowy przebieg można zobaczyć na stronie http://www.biegbohaterow.pl.

5. Bieg odbędzie się na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.

6. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

1. Uczestnictwo w Biegu Bohaterów nie podlega ograniczeniom wiekowym.

2. Udział osób nieletnich wymaga ich zarejestrowania przez opiekunów prawnych na osobnym zgłoszeniu i osobnym koncie zawodnika oraz wypełnieniu przez opiekuna prawnego wszystkich danych w formularzu rejestracyjnym. Udział osób nieletnich wymaga zgody opiekunów prawnych, a start dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat jest możliwy tylko w asyście opiekunów prawnych.

3. Uczestnicy zawodów startują w przekazanych, okolicznościowych koszulkach z przypiętym z przodu koszulki numerem startowym. Osoby bez założonej oficjalnej koszulki nie zostaną dopuszczone do startu.

4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu podczas rejestracji.

5. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 45 PLN i obejmuje udział w biegu, numer startowy, pamiątkową techniczną koszulkę przygotowaną specjalnie na wydarzenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz medal na mecie.

6. Osoby do 16 lat w dniu startu, otrzymują zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50%.

7. Płatności realizowane są przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą PayU S.A.: kartami płatniczymi VISA i MasterCard oraz przelewami elektronicznymi.

8. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.

9. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

10. Osobom odbierającym pakiet startowy przed samym biegiem nie gwarantujemy otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze.

IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegbohaterow.pl w dniach: od 3 marca do 23 kwietnia 2023 r..

2. Limit uczestników ograniczony został do 2023 osób.

3. W przypadku, gdy limit pakietów zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte.

4. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.

5. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 2 dni roboczych. Rejestracja bez dokonanej opłaty i nadanego numeru startowego nie gwarantuje udziału w zawodach.

6. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu otrzymanego kodu QR, w dniach:
– 28 kwietnia 2023 r. w godz. 16.00 – 19.00
– 1 maja 2023 r. w godz. 16.00 – 19.00
– 2 maja 2023 r. w godz. 11.00 – 16.00
Biuro Zawodów mieścić się będzie w Muzeum Śląskim w Katowicach.

7. Kod QR upoważniający do odbioru pakietu startowego przesłany zostanie każdemu zawodnikowi na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Kody QR nadawane będą po 25 kwietnia 2023 r.

8. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest okazanie Organizatorowi kodu QR.

V. Pomiar i limity czasu.

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest wbudowany w numer startowy).

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto – czas od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety.

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie oficjalną koszulkę biegu i posiadać otrzymany w pakiecie numer startowy przymocowany z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej.

4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 40 minut.

5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów i obsługi zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika.

6. Na trasie zawodów zabroniona jest jakakolwiek asysta na rowerach, hulajnogach, rolkach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

VI. Klasyfikacje i nagrody

1. Klasyfikacja Biegu Bohaterów przeprowadzona zostanie na podstawie uzyskanych czasów netto w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na wiek.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

3. Dekoracja oraz przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) odbędą się według czasu brutto.

4. Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn odbędzie się po zakończeniu biegu przez ostatniego uczestnika.

5. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący zawody w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

VII. Środki bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SarS-Cov-2

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień regulaminu oraz komunikatów Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

2. Organizator zastrzega sobie przed dopuszczeniem zawodnika do udziału w Biegu Bohaterów w dniu zawodów, nałożenia obowiązku kontroli stanu zdrowia przez służby medyczne. W razie stwierdzenia złego stanu zdrowia uczestnika, Organizator uprawniony będzie do niedopuszczenia go do udziału w biegu.

3. W przypadku gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu bądź jego odwołania.

4. W związku ze zmianą/odwołaniem zawodów uczestnik będzie uprawniony do żądania:
– zwrotu opłaty startowej,
– przeniesienia opłaty startowej na nowy termin.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Bieg organizowany jest zgodnie ze standardami Word Athletics i PZLA.

2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.

3. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

5. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną.

6. Organizator udostępnia depozyt dla zawodników. Rzeczy przekazane do depozytu zostaną przewiezione w okolice mety. Do depozytu nie będą przyjmowane rowery i hulajnogi.

7. Zawody są ubezpieczone na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

8. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą do godz. 18:15 w dniu zawodów.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania biegu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.

10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego lub umieszczonego w innym miejscu niż z przodu, na koszulce startowej jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking.

11. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji Silesia Pro Active, udostępniania sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji Silesia Pro Active, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

Katowice, 28 lutego 2023 roku.

COFNIJ

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 (Stadion Śląski) (dalej: „Fundacja”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Silesia Pro Active z biurem mieszczącym się na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10, Chorzów.

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację.

3. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów. Lista sponsorów dostępna jest pod adresem: „Sponsorzy i partnerzy”.

4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, Chorzów

5. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.

6. Po zakończeniu tego okresu, Dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

COFNIJ

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Silesia Pro Active informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Silesia Pro Active; Biuro Fundacji: Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów. (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem https://silesiamarathon.pl/ (dalej „Silesia Marathon”).

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Formularz kontaktowy – temat: „Inspektor danych osobowych”
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas zapisywania się na nasz newsletter. Ponadto w trakcie zawodów sportowych przez nas organizowanych mogliśmy zarejestrować twój wizerunek.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony silesiamarathon.pl, w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów;
 • organizacji i promocji zawodów sportowych organizowanych przez Fundację;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes prawny Fundacji polegający na promocji zawodów sportowych, realizacji marketingu bezpośredniego oraz obsługi Twoich zgłoszeń;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli realizacja umowy, której jesteś stroną, tj. umowy o udział w zawodach sportowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie silesiamarathon.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody w takim zakresie, w jakim udzieliłeś nam swojej zgody (przy czym zgoda zawsze może być wycofana).

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na silesiamarathon.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych
 • do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.

COFNIJ